Päihdesäännöt

Päihteiden käyttö on lisääntynyt maassamme. Tarvitaan kodin, koulun, järjestöjen, viranomaisten ja päättäjien yhteistyötä päihteiden käytön vähentämiseksi. Vantaan Nuoret Kotkat ovat omalta osaltaan valmiita tarttumaan tähän haasteeseen.

Nuoret Kotkat edistävät terveitä elämäntapoja. Toimintamme tarjoaa päihteettömän harrastusmahdollisuuden lapsille, nuorille ja aikuisille. Välitämme asiallista ja ajanmukaista tietoa päihteistä jäsenistöllemme.

Ohjaajien kanssa käydään päihdesäännöt läpi kaikissa ohjaajakoulutuksissa jotka järjestetään ennen tapahtumia / leirejä. Ohjaajia ohjataan ja kehotetaan osallistumaan kaupungin, Kotkaliiton ja muiden tahojen järjestämiin päihdekoulutuksiin.

Vertaisohjaajakoulutuksissa perehdytään päihdesääntöihin ja koulutetaan nuoria asiaan liittyen.

Fanittaminen, eli pukeutuminen vaatteisiin joissa on hampunlehtiä, alkoholi- tai tupakkamainoksia, ei kuulu Kotkien leireille, eikä tapahtumiin.

Energiajuomat eivät kuulu Kotkatoimintaan. Energiajuomien mukaan tuominen Kotkien tapahtumiin on alle 18-vuotiailta kielletty. Suosittelemme etteivät myöskään ohjaajat niitä toisi.

Sitoudumme noudattamaan seuraavia sääntöjä omassa toiminnassamme Suomessa ja ulkomailla:

 

Tupakka
Aikuisten ohjaajien tupakointi on sallittua vain sille määrätyissä paikoissa.
Tapahtuman järjestäjät järjestävät tupakointipaikat niin etteivät ne ole lasten näköpiirissä, eivätkä lasten toiminta-alueella.
Sähkötupakka rinnastetaan tupakkatuotteisiin, vaikka kysymyksessä olisi nikotiiniton sähkötupakka.

 

Alkoholi
Alkoholin käyttö on kielletty lapsilta ja nuorilta kaikissa toimintatapahtumissamme.
Aikuisten osalta alkoholin käyttö tai päihtyneenä esiintyminen on kielletty kaikessa toiminnassa jossa on mukana lapsia tai alle 18-vuotiaita osanottajia

 

Huumeet, lääkkeet ja muut päihteet
Lääkkeiden väärinkäyttö, huumeiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussa pito on ehdottomasti kielletty.

Sääntörikkomuksista ilmoitamme aina lasten ja nuorten huoltajille. Tarvittaessa olemme yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin. Huumausainerikkomuksesta tehdään aina lastensuojeluilmoitus, sekä ilmoitus poliisille.

Lasten, nuorten tai aikuisten tekemistä sääntörikkomuksista seuraa:

Tupakointirikkomusten seuraamukset

1.     Huomautus, lisäksi lapsi / nuori soittaa kotiin ohjaajan puhelimesta, ohjaajan läsnä ollessa ja kertoo itse mitä on tehnyt. Varoitus.

2.     Toistuvasta rikkomuksesta seuraa toimintaan osallistumisen rajoittaminen määräaikaisesti.


Alkoholirikkomusten seuraamukset

Lapset

Ilmoitus kotiin, tapahtumasta poistaminen, toimintaan osallistumisen rajoittaminen määräaikaisesti, sekä ilmoitus lastensuojeluviranomaisille.

Aikuiset

Varoitus ja toiminnasta pois siirtämien. Kotiin lähettäminen ja toimintaan osallistumisen rajoittaminen jatkossa.


Huumeet, lääkkeet (väärinkäyttö)

1.     Ilmoitus poliisille. Alaikäisen lapsen / nuoren kohdalla ilmoitus myös lastensuojeluviranomaisille. Kotiin lähettäminen, toimintaan osallistumisen rajoittaminen.
 

Lääkkeiden säilytys
Leirillä lasten lääkkeet säilytetään aina lukollisessa kaapissa.
Retkillä ohjaaja vastaa lääkkeistä.

Ohjaajien osalta reseptilääkkeistä Ilmoitetaan terveydenhoitajalle, joka tekee päätöksen siitä missä lääkkeet säilytetään.
 

Huoltajan vastuulla on se mitä lapsi / nuori tuo mukanaan leirille. Huoltajan tulee tietää ja valvoa mitä lapsi / nuori pakkaa tai jättää pakkaamatta laukkuunsa.

 

Lasten ja nuorten hyvä ja vahva itsetunto on ensimmäinen askel päihteettömään elämään. Itsetunnon vahvistaminen ja tukeminen on yksi Kotkatoiminnan perusteista ja näkyy kaikessa toiminnassa.

Kertomalla näistä säännöistä, antamalla oikeanlaista tietoa päihteistä ja niiden vaaroista, sekä avoimella ja läheisellä suhtautumisella lapsiin tuetaan lapsia ja nuoria vastustamaan negatiivista ryhmäpainetta niin Kotkatoiminnassa kuin muussakin elämässä.

Näiden sääntöjen ajanmukaisuutta ja sisältöä tarkistetaan kerran vuodessa, aina toimintakauden alussa.

Päihdesäännön noudattamista ja toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Asia otetaan esille kaikissa palaute tilaisuuksissa.

Sitoudumme tiedottamaan näistä säännöstä kaikille toimintaamme osallistuville sekä lasten huoltajille ennakkoon tapahtuman, toiminnan alussa.

Nämä säännöt ovat voimassa Vantaan Nuorten Kotkien aluejärjestö ry:n järjestämässä toiminnassa.

Osastoilla on oikeus laatia toimintaansa varten näitä sääntöjä tiukempiakin sääntöjä.

Kasvatus ja kasvun tukeminen on pitkäjänteinen ja jatkuvaa kehittämistä vaativa prosessi.

Kasvatus edellyttää rakkautta ja rajoja. Yhtenä osana rajoja ovat päihdesäännöt.

Asiaan puuttumatta jättäminen on hiljainen lupa muille toimia samoin.

 

Ohjaajat ja vertaisohjaajat allekirjoittavat nämä säännöt jokaisen tapahtuman alussa.

Päivitetty 20.1.2018